Gmina Łącko otrzymała grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"

001

 

Gmina Łącko w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" otrzymała grant w wysokości 98 334,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępny Urząd".

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy Łącko oraz strony internetowej Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także wypełnienie założeń wdrożonego w Urzędzie Gminy planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

002