Fundacja Rozwoju Gminy Łącko

W kwietniu 2004 r. aktem notarialnym została powołana Fundacja Rozwoju Gminy Łącko. Celem tej fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 1, pkt 11 i pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 873) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

W szczególności celem fundacji jest:

 • działalność niosąca pomoc dla mieszkańców wspólnoty samorządowej gminy Łącko w zakresie możliwości pobierania nauki we wszystkich typów szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia każdego typu szkoły,
 • upowszechniania dostępu do szkół, których ukończenia umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,
 • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrożeniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
 • opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • przyznawanie uczniom i studentom stypendiów,
 • udzielenie rolnikom i organizacjom rolniczym pomocy w postaci świadczeń materialnych i niematerialnych na realizację ich zadań statutowych oraz rozwoju gospodarstw rolnych,
 • organizowanie i finansowanie różnych form szkolenia.

 

Na zebraniu, jakie odbyło się 24.11.2005 r. dokonano wyboru władz Fundacji. Prezesem został Marek Rychlec, zaś Wiceprezesami Artur Mirota i Tadeusz Bugański. W skład Rady Fundacji weszli: Stanisław Strączek – Przewodniczący, Tomasz Dąbrowski – Zastępca Przewodniczącego, Henryk Czepielik, Bogusław Łatka, Józef Klimek, Kazimierz Rusnarczyk, Stanisław Duda i Jan Dziedzina – Członkowie Rady.

W styczniu 2006 roku Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualnie Fundacja stara się o zarejestrowanie jako organizacja pożytku publicznego. Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji. Dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby wesprzeć działania Fundacji podajemy nr konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY Łącko

nr konta: 93 88 05 0009 0004 4020 2008 0001

 

więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacja.lacko.pl