Dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na realizowanie zadania „Świadczenie usług operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Łącko – Szczereż oraz Łącko – Zarzecze w 2021 roku

Wartość dofinansowania wynosi 90 % kosztu kwalifikowanego zadania o szacowanej wartości 61 317,65 zł.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą - Panem Zbigniewem Kwitem, prowadzącym działalność pod nazwą Zbigniew Kwit Przewóz Osób – wynosi 68 130,72 zł.

Wkład własny Gminy Łącko do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 6 813,07 zł.

Objęte dopłata linie komunikacyjne o łącznej długości 26,3 km z pracą eksploatacyjną 22 710,24 wozokilometrów .

Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców Gminy Łącko, którzy narażeni są na wykluczenie komunikacyjne.

Planowany termin realizacji: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

grafika-s