Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko”

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „ Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko – Kościół Turchałówka” w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowościJazowsko, Gmina Łącko” w wysokości 387 307,00 zł.

Wartość dofinansowania to około 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza – wynosi 652 685,79 zł, (w tym 645 512,80 zł to koszt kwalifikowalny). Wkład środków własnych Gminy Łącko do realizacji zadania wynosi 265 378,79 zł (w tym 258 205,80 zł do kosztów kwalifikowalnych).

Roboty budowlane związane z remontem drogi „Jazowsko – Kościół Turchałówka” polegają na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, rowu odwadniającego oraz wykonaniu oznakowania i urządzeń zabezpieczających. Łączna długość odcinka drogi objętej zadaniem to 700 mb.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd. Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców miejscowości Jazowsko, którzy najczęściej będą korzystać z drogi gminnej nr 291836K Jazowsko - Kościół Turchałówka, a także do wszystkich osób, którzy będą ją użytkować.

Planowany termin realizacji inwestycji to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od kwietnia do września br.