Budżet Gminy Łącko na 2024 rok został uchwalony!

Wczoraj odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Łącko w 2023 roku, podczas której Uchwała budżetowa Gminy Łącko na 2024 rok została poddana pod głosowanie Radnych. Dokument ten, zakłada planowane dochody na 2024 rok w kwocie 109 582 599,07 zł oraz planowane wydatki w kwocie 118 019 969,66 zł.

Wydatki przewidziane na realizacje zarówno rozpoczętych jak i nowych inwestycji zaplanowane są w kwocie 23 801 750,85 zł (co stanowi 20% wydatków ogółem).

Radni po prezentacji Skarbnika Gminy Łącko Pani Edyty Marczyk oraz przestawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej budżetu, zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem Uchwały budżetowej na przyszły rok. Również jednogłośnie podjęta została Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2024-2034.

Obrady Rady Gminy zwieńczyły życzenia Wójta Gminy Łącko i Przewodniczącej Rady Gminy w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2024.