Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko

Gmina Łącko realizuje projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr.

Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Łącko poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych, tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich dalszego przetworzenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 941 433,90 zł

W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 650 218,78 zł

Bez nazwy

Podziel się: