Bezpłatny żłobek p.n. "Przyjazny Świat Malucha 2"

Fundacja Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" – wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zniwelowanie bariery niskiej liczby placówek opiekuńczo wychowawczych typu żłobek na terenie m. Nowego Sącza do roku 2019.

Dzięki udziałowi w Projekcie gwarantujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem do lat 3 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 17:00.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie: zlobek.fundacja-cp.pl w zakładce: Rekrutacja.

Czas przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w przypadku pierwszego etapu rekrutacji odbywać się będzie do dnia 21.04.2017 r. do godziny 14:00.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu (osobiście/pocztą/kurierem) w godzinach od 08:00 do 17:00, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.zlobek.fundacja-cp.pl


Warunki uczestnictwa w Projekcie:

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

1. Osoba deklarująca powrót/wejście na rynek pracy po przerwie związanej z opieką, czyli:

  • osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, lub
  • osoba pracująca opiekująca się dzieckiem do lat 3, będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.


2. Osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku od 6 miesięcy do lat 3,

3. Osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pracująca bądź ucząca się na obszarze realizacji projektu (Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki).

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • na stronie internetowej zlobek.fundacja-cp.pl,
  • pod numerem telefonu: 791 561 883
  • w Biurze Projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

 

Zgłoś się już teraz, ilość miejsc ograniczona!


Fundacja Collegium Progressus
33-318 Gródek nad Dunajcem 28
Tel: (+48) 507 444 236
www.fundacja-cp.pl

Podziel się: