Opis Projektu

Gmina Łącko – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku realizuje projekt pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” nr RPMP RPMP.10.01.02-12-0109/17, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne- SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu
 jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 23 dzieci w m. Łącko wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo a także wdrożenie dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci, w latach 2017-2018.

Efekty projektu:
1. Utworzenie i doposażenie 23 miejsc przedszkolnych w Łącku.
2. Realizacja 704 godzin dodatkowych zajęć dla dzieci.
3. Przeszkolenie nauczycieli poprzez udział w 3 różnych formach doskonalenia.

Termin realizacji projektu od  2017-07-03 do  2018-09-30.

Całkowita wartość projektu wynosi: 820 162,50 PLN w tym dofinansowanie projektu z UE: 697 138,12 PLN

na pasek startowy