„Nasza Świetlica”

„Nasza Świetlica” – zadanie realizowane z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021–2030”.

Świetlica na osiedlu romskim otwarta jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 do 18:00, w czasie wakacji i ferii w godz. od 9:00– 15:00.

W ramach realizacji działań w świetlicy realizowane są działania: edukacyjne, wychowawczo – kulturalne, opiekuńcze, profilaktyczne. Na zajęcia regularnie uczęszczają dzieci romskie w wieku od 6 do 15. W celu prawidłowej realizacji zadań zatrudniony został wychowawca świetlicy, pedagodzy do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz asystent społeczności romskiej. Wychowankowie chętnie angażują się w życie świetlicowe, pomagają tworzyć dekoracje, chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych. Realizowane zadania w dziedzinie edukacji charakteryzują dużą różnorodnością, dzieci romskie mają możliwość w nich uczestniczyć. Przytoczone wyżej wymierne efekty działań objętych programem świadczę, że postawione cele w dziedzinie edukacji zostały osiągnięte.