O nas


Cele i zadania Zespołu

 1. Celem Zespołu Świetlic Środowiskowych jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W tym celu realizuje zadania wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łącko i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łącko.

 2. Do zadań Zespołu Świetlic należy:

 • zapewnienie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form spędzania czasu wolnego,
 • organizowanie programów  profilaktycznym  ukierunkowanych  do osób z rodzin z problemami alkoholowymi  i innymi uzależnieniami.
 • pomoc w nauce i edukacja wyrównawcza przygotowująca do samodzielnych działań w zakresie nauki szkolnej,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć tematycznych, między innymi: plastycznych, muzycznych, sportowych,
 • wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć tematycznych, między innymi: plastycznych, muzycznych, sportowych,
 • wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
 • kształtowanie postaw społecznych przez opiekę nad młodszymi dziećmi, wspólne obchodzenie świąt, zajęcia integracyjne w grupach,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
 • współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologiczno-pedagogicznego.
 
W miarę potrzeb i posiadanych środków, Zespół Świetlic organizuje inne formy działalności uwzględnione w planie pracy Świetlic. W dniach wolnych od zajęć Zespół  Świetlic może organizować, według odrębnych planów pracy (programy) warsztaty, weekendy integracyjne, wymiany partnerskie z zaprzyjaźnionymi placówkami , biwaki, imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe.

 

UCHWAŁA NR 109/XXVIII/2016 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 listopada 2016 r.