Deklaracja dostępności Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku

Deklaracja dostępności Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku

Zespół Świetlic Środowiskowych  w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć
 • brak tłumaczenia w języku migowym

 

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Ciesielka.
 • E-mail: u.ciesielka@lacko.pl
 • Telefon: 184445228

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku.
 • Adres: Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku
             33-390 Łącko
             woj. małopolskie
 • E-mail: u.ciesielka@lacko.pl
 • Telefon: 184445228

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Świetlica Środowiskowa w Łącku nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Środowiskowa w Jazowsku nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jest podjazd dla wózków, którym można dotrzeć do świetlicy w której jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Środowiskowa w Brzynie nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Środowiskowa w Obidzy  nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.