COVID-19 - procedury

Procedury w Zespole Świetlic Środowiskowych w Łącku w związku
z dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Z dniem 2 czerwca 2020 roku przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych wychowanków z placówki.

 1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i wychowawców). Do przestrzeni tej nie wlicza się, pomieszczeń porządkowych, higieniczno - sanitarnych, - np. łazienek, ustępów, ciągów komunikacji wewnętrznej). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Sala i przybory wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie codziennie czyszczone i  dezynfekowane.
 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla Rodziców

 1. Placówka organizuje zajęcia dla wychowanków, których rodzice wyrazili zgodę (pobierz formularz).
 2. Zakaz wstępu na teren placówek wsparcia dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku oraz innych wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Wychowanek do placówki przynosi maseczkę i woreczek do jej przechowania – podpisany.
 5. Do placówki może uczęszczać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać wychowanka do placówki.
 7. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz
  w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 8. Wychowanek nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. ( Nie korzysta również z komórki).