Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-22


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć
 • brak tłumaczenia w języku migowym


Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Gromala.
 • E-mail: gbp@lacko.pl
 • Telefon: 184446756

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku
  33-390 Łącko
  woj. małopolskie
 • E-mail: gbp@lacko.pl
 • Telefon: 184446756

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka mieści się w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku. Przed budynkiem jest wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i podjazd dla wózków, którym można dotrzeć do biblioteki. W budynku Hali jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać użytkownicy biblioteki. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Jazowsku nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Filia w Jazowsku mieści się w budynku wielofunkcyjnym przy którym jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków, którym można dotrzeć do biblioteki. Obok biblioteki jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Woli Kosnowej nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Filia w Woli Kosnowej ma tymczasową siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzynie. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ale przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków, którym można dotrzeć pod drzwi biblioteki. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Obidzy nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Filia ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku wielofunkcyjnym w Obidzy. Przed budynkiem jest parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do biblioteki nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów, wszystko jest na 1 poziomie wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada specjalnego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, ale można poruszać się po pomieszczeniu na wózku inwalidzkim.Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy wszystkich bibliotek służą pomocą osobom niepełnosprawnym.