Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Gminy Łącko w serwisie Facebook (dalej "fanpage”):

1) Administratorem danych osobowych osób, które dokonały subskrypcji fanpage’u dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/lackopl/ poprzez kliknięcie "Lubię to" lub "Obserwuj”, a także opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage jest Wójt Gminy Łącko z siedzibą w 33-390 Łącko 445, adres e-mail: gmina@lacko.pl., tel. 18-414-07-11 (zwany dalej "Administratorem").

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@lacko.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i realizacji zadań własnych gminy, w szczególności promocji gminy, poprzez informowanie o aktywności, wydarzeniach, działaniach ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   
 • zgodnych z odrębnie udzieloną zgodą, w zakresie i celu określonym w treści zgody, do czasu wycofania zgody;

 • w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.


4) Administrator będzie przetwarzał następując dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie opublikowanym na Państwa własnym profilu Facebook;

 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone poprzez pliki cookies.

 
5) Administrator udostępnia dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

6) Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

7) Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

9) W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.