Zawiadomienie - Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Łącka”

Nasz znak: PNO.6220.9.2022

Łącko, 06.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9 w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2022 r., poz.2000 z późn.zm. – cyt. dalej jako „Kpa”), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.- cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam,

że w toku postępowania na wniosek złożony przez Krzysztofa Faron przedstawiciela firmy FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Łącka”, wydane zostało postanowienie znak: PNO.6220.9.2022 z dnia 06.03.2023 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko) oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul.Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Łącko w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.03.2023 r.

 

Z up. Wójta

(-) Daniel Biel

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska