Targowiska

Informacja dla osób sprzedających na targowiskach

na terenie Gminy Łącko 

            W związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarczy antykryzysowej” (Dz.U. z 2020 r., poz.2255), Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (lub do dnia zmiany ustawy, o której mowa powyżej) zawiesza się pobór opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170) na wszystkich targowiskach znajdujących się na terenie Gminy Łącko - art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm).

 

Targowiska-bazary zalecenia GIS, informacja dot. handlu 

TREŚĆ ZALECEŃ

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, o możliwości prowadzenia handlu na targowiskach "Mój Rynek", "Mały Rynek" i "Targowica pod Jeżową" od dnia 18-04-2020 r. 

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z targowiska znajdującymi się w załączniku poniżej.

 

Załącznik - ZASADY KORZYSTANIA Z TARGOWISKA 


......................................................................................................................................................................


GODZINY OTWARCIA TARGOWISK:


"Mały Rynek" i "Targowica pod Jeżową":

Targowiska są czynne zwyczajowo co drugą środę, z wyjątkiem świąt:

  • w okresie od 1 kwietnia do 30 września - w godzinach od 5:00 do 15:00,
  • w okresie od 1 października do 31 marca - w godzinach od 6:00 do 15:00.


                                                                                        "Mój Rynek":
Targowisko jest czynne w dni targowe tj. co drugą środę w godzinach od 5:00 do 12:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Na uzasadniony pisemny wniosek handlowców zaakceptowany przez Wójta Gminy Łącko Targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach.Tabele opłat za korzystanie z miejsc na poszczególnych targowiskach:

"MAŁY RYNEK" i "TARGOWICA POD JEŻOWĄ":

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ STAWKI DZIENNEJ (PLN)

Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego zadaszonego wg zajmowanej powierzchni:

do 7 m² 10,00
powyżej 7 m² do 14 m² 18,00
Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego niezadaszonego wg zajmowanej powierzchni:
do 1 m² przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki 3,00
od 1 m² do 6 m² (jedno stanowisko) 10,00
powyżej 6 m² do 14 m² 15,00
powyżej 14 m² do 20 m² 20,00
za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 20 m² 1,00

 

"MÓJ RYNEK"

WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ
STAWKI DZIENNEJ (PLN)
Przy sprzedaży towarów:
z ciągnika i wozu konnego 10,00
samochodu osobowego dostawczego, platformy, przyczepy od samochodu, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg 16,00
samochodu ciężarowego, platformy, przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 Mg 25,00
Przy sprzedaży towarów z każdego stanowiska handlowego zadaszonego wg zajmowanej powierzchni:
do 1 m² sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki 2,00
powyżej 1 m² do 7 m² 8,00
powyżej 7 m² do 14 m² 14,00
za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 14 m² 1,00
za zajęcie stołu handlowego do 1 m² 3,00
za zajęcie stołu handlowego, za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 1 m² 1,00
Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego niezadaszonego wg zajmowanej powierzchni:
do 1 m² przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki 1,00
powyżej 1 m² do 7 m² 6,00
powyżej 7 m² do 14 m² 12,00
powyżej 14 m² do 20 m² 20,00
za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 20 m² 1,00

 

 

dokumenty


DOKUMENTY do pobrania:


http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png

WNIOSEK o rezerwację stanowiska handlowego na placu targowym

Wnioski na rezerwację miejsca handlowego na placu targowym należy składać w terminie od 22 do 26 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Uchwała Rady Gminy Łącko dotycząca wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png REGULAMIN placu targowego "Targowica pod Jeżową"
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png REGULAMIN Targowiska Handlu Codziennego "Mały Rynek"
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png REGULAMIN Targowiska "Mój Rynek" w Łącku