,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,, - edycja 2022

fdde

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,,  - edycja 2022- finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2022  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

 NAZWA PROGRAMU : OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 Wartość otrzymanego dofinansowania :  107 712,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  107 712,00 zl

Czas realizacji Programu : 2022 r.

 Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  / zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 11 osób  /

        4 osoby dorosłe i 7 dzieci/  u których realizowane będzie wsparcie w łącznej wymiarze 2640

        godzin  przyznanych do końca 2022 roku.

      Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 0743