Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łącku reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Łącko 445, 33-390 Łącko.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pan Marek Rogóz. e-mail: iod.ops@lacko.pl tel. 600 89 68 68

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (FAKTURO BIORCÓW) / ZLECENIOBIORCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO "PROGRAM ŻYWNOSCIOWY"

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DODATKU ENERGETYCZNEGO