Ochrona danych osobowych

indeks

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, że:

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku danych osobowych klientów jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, tel. 18 444 55 58.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.zgk@lacko.pl

3) Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji usług komunalnych świadczonych przez jednostkę należących do zadań własnych Gminy Łącko - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1,2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4) Pozyskane od klientów dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Klienci jednostki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych  naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne.

 

W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Podziel się: