BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO

.

Podziel się:

BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO

Obok oczyszczalni ścieków w miescowości Jazowsko powstanie kolejny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2020-2022. Obiekt składać się będzie m.in. z placu przyjmowania i magazynowania odpadów, samochodowej wagi najazdowej, zaplecza socjalno-administracyjnego (stróżówki), punktu napraw i przygotowania do ponownego użycia rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Obiekt będzie monitorowany. W ramach zadania możliwe będzie również wyposażenie PSZOK m.in w ciągnik z ładowaczem, samochód do przewozu kontenerów typu "dzwon", urządzenia do rozdrabniania gałęzi, kontenerów do segregacji odpadów, kontenerów typu dzwon, itp. Budowa PSZOK jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania stanowi stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,9 mln zł.

Zagospodarowanie PSZOK - mapa poglądowa.

BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO

POWSTANIE NOWY PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO

Gmina Łącko realizuje projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr.

Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Łącko poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych, tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich dalszego przetworzenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 941 433,90 zł

W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 650 218,78 zł

POWSTANIE NOWY PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JAZOWSKO