Bazy danych – rejestry: podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Bazy danych – rejestry:
a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:
 programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie,
 programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
b) podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin
dotkniętych przemocą w rodzinie,
c) jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca
noclegowe.

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022r.doc

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r.doc

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2022r.doc

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2022 r.doc

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2022 r..xls

Baza instytucji przemoc 2022 rok.xls

Wykaz placówek tymczasowego schronienia 2022 r.pdf