Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent – koordynator szkolny

1. Konkurs organizowany w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, umowa na czas określony (umowa na czas trwania projektu).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Współpraca przy rekrutacji Uczestników projektu

• Obsługa bieżąca realizowanych zajęć w szkołach

• Monitoring realizowanych, opracowywanie comiesięcznych raportów z monitoringu zajęć

• Nadzór nad prawidłowym oznaczeniem sal przez czas trwania projektu

• Nadzór nad terminowym wykonaniem zajęć w szkole.

• Analiza frekwencji Uczestników projektu

• Dbanie o zabezpieczenie sprzętu i sal w kreślonych terminach

• Tworzenie harmonogramów zajęć

• Wykonywanie innych zadań zw. z realizacją projektu.

4. Wymagania:

I. wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie,*

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Nieposzlakowana opinia,

4. Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Wykształcenie wyższe min. I stopnia. Preferowane kierunki: zarządzanie, prawo, ekonomia.

6. Doświadczenie zawodowe: Min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość:

- tematyki administracji publicznej- Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie danych osobowych,

- tematyki oświatowej- Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, i In.

- procedur obowiązujących w realizacji projektów finansowanych ze środków UE,

- procedur zarządzania i wdrażania funduszy europejskich,

- aktów prawnych związanych z realizacją projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

2. Umiejętność: pracy w zespole, posiadanie prawa jazdy Kat. B.

3. Znajomość programów komputerowych: Excel i Word, poczty elektronicznej i Internetu.

Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

* UWAGA: O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Warunki pracy na stanowisku

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat), umowa na czas realizacji projektu,

2. zatrudnienie w ramach przedmiotowego stanowiska pracy będzie finansowane w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

3. praca w budynku Urzędu Gminy w Łącku oraz na terenie gminy Łącko,

4. narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

5. na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej,

3. List motywacyjny,

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa",

7. Dla potrzeb rekrutacji: oświadczenie, że kandydat (kandydatka) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po zakończeniu rekrutacji osoba, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy obowiązana jest przedłożyć odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

9. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W miesiącu kwietniu 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łącku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2017 r. (włącznie) do godziny 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445 – na dziennik podawczy lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Oferta zatrudnienia na stanowisku - Referent – Koordynator szkolny w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” na adres: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy w Łącku po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łącku – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy w Łącku.

2. W ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu w naborze zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub innych metod selekcji, wybranych przez Komisję Rekrutacyjną). Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3. Dokumentacja złożona przez kandydatów, którzy nie spełnili wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zostanie komisyjnie zniszczona.

4. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione (lub nie zostaną włączone do rezerwy kadrowej tworzonej na wypadek rozwiązania umowy o pracę w ciągu trzech miesięcy od zatrudnienia najlepszego z kandydatów) zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Łącko,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

WÓT

/-/ Jan Dziedzina

Do pobrania: Informacja o naborze.

Podziel się: