Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor – specjalista ds. Rozliczeń

1. Konkurs organizowany w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu, umowa na czas określony (umowa na czas trwania projektu).  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kompletowanie i rejestrowanie wszystkich dokumentów księgowych

- opisywanie dokumentów finansowo -księgowych zgodnie z wytycznymi 

- sporządzanie wniosku o płatność wraz z załącznikami /część finansowa/ – częściowe oraz końcowe w systemie SL2014

- sporządzanie miesięcznych zestawień wydatków ponoszonych w ramach projektu

- opracowywanie miesięcznych sprawozdań wydatkowania środków z projektu   

- sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowej pod względem formalno – rachunkowym

-  kompletowanie oraz opisywanie wyciągów bankowych z subkonta projektu

4. Wymagania:

I. wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie, *

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Nieposzlakowana opinia,

4. Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Wykształcenie wyższe II stopnia. Preferowane kierunki: zarządzanie, finanse, rachunkowość, ekonomia.

6. Doświadczenie zawodowe: Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości w projektach finansowych z funduszy Unii Europejskiej. 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość:

- tematyki administracji publicznej- Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie danych osobowych,

- procedur obowiązujących w realizacji projektów finansowanych ze środków UE,

- procedur zarządzania i wdrażania funduszy europejskich,

- aktów prawnych związanych z realizacją projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020,

- znajomość obsługi systemu SL2014.

2. Umiejętność: pracy w zespole, posiadanie prawa jazdy Kat. B

3. Znajomość programów komputerowych: Excel i Word, poczty elektronicznej i Internetu.

Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

* UWAGA: O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1. praca - 1/2 etatu, umowa na czas określony (umowa na czas trwania projektu),

2. zatrudnienie w ramach przedmiotowego stanowiska pracy będzie finansowane w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

3. praca w budynku Urzędu Gminy w Łącku oraz na terenie gminy Łącko,

4. narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

5. na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej,

3. List motywacyjny,

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa",

7. Dla potrzeb rekrutacji: oświadczenie, że kandydat (kandydatka) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po zakończeniu rekrutacji osoba, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy obowiązana jest przedłożyć odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

9. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W miesiącu kwietniu 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łącku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2017 r. (włącznie) do godziny 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445 – na dziennik podawczy lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Oferta zatrudnienia na stanowisku - Inspektor - Specjalista ds. rozliczeń w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” na adres: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy w Łącku po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łącku – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy w Łącku.

2. W ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu w naborze zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub innych metod selekcji, wybranych przez Komisję Rekrutacyjną). Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3. Dokumentacja złożona przez kandydatów, którzy nie spełnili wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zostanie komisyjnie zniszczona.

4. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione (lub nie zostaną włączone do rezerwy kadrowej tworzonej na wypadek rozwiązania umowy o pracę w ciągu trzech miesięcy od zatrudnienia najlepszego z kandydatów) zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Łącko,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

WÓJT

/-/ Jan Dziedzina

Do pobrania: Informacja o naborze.

Podziel się: