Projekt "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

Głównym celem projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz ułatwienie powstania nowych PES w Małopolsce jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem.

Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

  1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli MPES oraz osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia PES;
  2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe;
  3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i Małopolskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz podniesienie wiedzy PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. w postaci preferencyjnych pożyczek);
  4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych marketingowych i księgowych dla małopolskich podmiotów ekonomii społecznej;
  5. Zwiększenie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej


Więcej informacji dotyczących projektu zawiera plakat promocyjny dostępny pod tym adresem.

Podziel się: