Ogłosznie Wójta Gminy

Znak sprawy: PNO.6721.1.1.2017                                                                                                        Łącko, 02.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĄCKO

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Łącko Nr 33/XXXII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A”, Nr 34/XXXII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B”

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część „A” w części obejmującej tereny położone w obrębie Wola Piskulina,
  2. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część „B” w części obejmującej tereny położone w obrębie Kadcza,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 styczna 2018 r. do 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 21. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łącku na sali obrad pokój Nr 7 o godz. 900.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (Pon. 8:00-16:00; wt.-pt.:7:30-15:30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko, Łącko 445) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@lacko.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

Podziel się: