Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

PNO.6721.2.2.2017

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Łącko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1045 z późn. zm.) zawiadamiam:

1. O podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 141/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. i Nr 134/XLI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 12/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „A”, uchwalonego uchwałą  Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28.02.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 302 poz. 2042 z późn. zm.), dotyczącej:

1) zmiany przeznaczenia terenów położonych w miejscowościach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Zabrzeż i Zagorzyn,

2) zmiany ustaleń części tekstowej planu zawartych w § 23 dot. terenu oczyszczalni ścieków oraz w § 33 dot. podziałów działek;

2. O podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 135/XLI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 13/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B”, uchwalonego uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28.02.2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz. 2049 z późn. zm.), dotyczącej:

1) zmiany przeznaczenia terenów położonych w miejscowościach: Brzyna, Jazowsko, Kadcza, Maszkowice, Szczereż i Łazy Brzyńskie,

2) zmiany ustaleń części tekstowej planu zawartych w § 24 dot. terenu oczyszczalni ścieków oraz w § 34 dot. podziałów działek;

3. O  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Projekty w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Wnioski do zmiany planów oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. w/w zmian planów można składać na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Urzędu Gminy Łącko w terminie do dnia 10 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko

Jan Dziedzina

Pobierz

 

 

 

Podziel się: