OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad stworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków. Obowiązek taki nakładają na gminę przepisy  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z  dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Sporządzone zostały propozycje kart, na podstawie wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, o możliwości wypowiedzenia się i złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego obiektów przedstawionych na kartach Gminnej Ewidencji Zabytków oraz możliwości zgłoszenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków do 31 października 2017 r.

Po sporządzeniu pełnej listy obiektów musi ona być przedstawiona do akceptacji Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Informujemy, że umieszczenie obiektu na wyżej wymienionej liście  będzie skutkowało obostrzeniami przy pracach remontowych.

Informujemy również, że ostateczny kształt Gminnej Ewidencji Zabytków będzie uzależniony od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Wójt Gminy Łącko

Podziel się: