Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli.

Zarządzenie Nr 30/2017

Wójta Gminy Łącko

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 §1

Ogłosić konkurs na stanowiska dyrektora:

 1. Przedszkola Samorządowego w Jazowsku
 2. Samorządowego Przedszkola w Łącku
 3. Szkoły Podstawowej w Kiczni
 4. Szkoły Podstawowej w Maszkowicach
 5. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy
 6. Szkoły Podstawowej w Zabrzeży

§2

 1. Treść ogłoszenia o konkursie w:

 

 • Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia, (do pobrania)
 • Samorządowym Przedszkolu w Łącku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia, (do pobrania)
 • Szkole Podstawowej w Kiczni stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia, (do pobrania)
 • Szkole Podstawowej w Maszkowicach stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia, (do pobrania)
 • Szkole Podstawowej Nr 1 w Obidzy stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia, (do pobrania)
 • Szkole Podstawowej w Zabrzeży stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia, (do pobrania)

 

 1. Informacja o ogłoszeniu  konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

/-/ Jan Dziedzina

Zarządzenie

Podziel się: